سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فرم شکایت مشتریان

مشخصات شاکی نام ونام خانوادگی:

کدملی:

شغل:

آدرس منزل:

تلفن:

نام و آدرس محل کار:

مشخصات شاکی / نام واحد یا فرد شکایت:

تاریخ مراجعه شاکی به واحد یا فرد:

آدرس دقيق:

تلفن:

موضوع شکایت:

آیا در رابطه با شکایت یا درخواست خود مدرکی دارید:

آیا در مراجع دیگر نيز اقدام به شکایت یا درخواست نموده اید

نتيجه درخواست یا شکایت:

آیا سابقه طرح شکایت یا درخواست از این دستگاه را داشته اید:

آیا شکایت با درخواست شما پيرامون موضوع قبلی تکرار شده است:

آیا از نحوه پاسخگویی دستگاه در مورد شکایت یا درخواست قبلی خویش راضی هستيد:

شرح شکایت:

چه اقدامی برای برطرف کردن شکایت لازم است انجام شود:

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results